Rekrutacja
Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi nabór zarówno do służby (żołnierz zawodowy/ funkcjonariusz), jak i pracy gwarantując możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych obszarów. W związku z powyższym każdy, kto spełnia wymagania ustawowe i gotów jest aplikować do wstąpienia w jej szeregi, ma szanse na kontynuację i rozwój kariery zawodowej.
Poniżej znajdują się bieżące oferty pracy, jeżeli, znajduje się wśród nich ta która Cię zainteresowała, zapraszamy do złożenia aplikacji, zastrzegamy sobie jednak prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Pion operacyjno-rozpoznawczy
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które cechuje:
 • komunikatywność i rozwinięte kompetencje społeczne
 • odporność na stres oraz zdolność do pracy pod presją czasu
 • logiczne myślenie i dostrzeganie wieloaspektowości
 • wysoka dyspozycyjność
Pion analityczny
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które posiadają:
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz syntetycznego przedstawiania wniosków
 • zdolność do identyfikowania ciągów przyczynowo - skutkowych
 • umiejętności: dedukcji, analizy, syntezy
 • zdolność posługiwania się programami analitycznymi i bazodanowymi
Pion teleinformatyczny i cyberbezpieczeństwa
Dział teleinformatyczny:
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które posiadają udokumentowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • sieci komputerowych
 • planowania, wdrażania i eksploatacji systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
 • certyfikacji i akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • inżynierii systemów komputerowych i oprogramowania
 • kryptologii i kryptografii
 • zarządzania materiałami kryptograficznymi
 • szacowania ryzyka oraz audytu teleinformatycznego
Dział cyberbezpieczeństwa:
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które posiadają umiejętności i zainteresowania z zakresu:
 • analizy oprogramowania złośliwego
 • analizy powłamaniowej, ruchu sieciowego oraz logów systemowych
 • budowy systemów detekcji opartych o IDS oraz Honeypot
 • testów penetracyjnych
 • wytwarzania oprogramowania
 • analiz zagrożeń w cyberprzestrzeni (CTI)
Pion administracyjno-prawny
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które są gotowe podjąć służbę/pracę w poszczególnych obszarach:
 • prawa administracyjnego, konstytucyjnego, karnego, finansowego, zamówień publicznych oraz prawa cywilnego i prawa pracy
 • ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • archiwistyki
Pion administracyjno-biurowy
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które są gotowe podjąć służbę/pracę w poszczególnych obszarach:
 • obsługa kancelaryjno-biurowa
 • obsługa działu finansów i płac
 • obsługa z zakresu służby BHP z uprawnieniami PPOŻ
 • obsługa zaopatrzeniowo-logistyczna
Pion ochrony
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które cechuje:
 • dobry stan zdrowia fizycznego
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • znajomość problematyki ochrony fizycznej osób i mienia
 • umiejętność posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną
Pion obsługi technicznej
Do aplikowania na to stanowisko zachęcamy osoby, które są gotowe podjąć służbę/pracę w poszczególnych obszarach:
 • budownictwa lub zarządzania nieruchomościami
 • obsługi instalacji teletechnicznych
 • obsługi energetyczno – elektrycznej
 • obsługi hydraulicznej
 • obsługi stolarskiej
 • obsługi ślusarskiej
 • ogrodniczo-porządkowym
 • pomocy kuchennej oraz obsługi kelnerskiej
 • związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych