INFORMACJE OGÓLNE
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą", określa zasady ochrony w odniesieniu do informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, zwanych dalej "informacjami niejawnymi"
Klasyfikowanie informacji niejawnych
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę tajności adekwatną do szkody jaką może przynieść ich nieuprawnione ujawnienie. Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub (jeśli informacja niejawna ma inną postać) osoba, która jest uprawniona do oznaczenia danego materiału przy czym niedopuszczalne jest zawyżanie lub zaniżanie klauzuli tajności informacji niejawnych.
Ochrona informacji niejawnych
Ustawowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych mają zastosowanie od momentu rozpoczęcia opracowywania informacji niejawnych, do każdej fazy życia tych informacji, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, przy czym zasadą nadrzędną jest wymóg zapewnienia ochrony informacji niejawnych:
W ramach ww. ochrony informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności:
przy czym dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych może nastąpić po odbyciu, prowadzonego nie rzadziej niż raz na 5 lat, szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Jednostki organizacyjne, w których są przetwarzane informacje niejawne, stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa fizycznego. Zakres stosowania tych środków uzależnia się od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
Dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne” tworzy się kancelarię tajną. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje SKW o utworzeniu lub likwidacji kancelarii tajnej, z określeniem klauzuli tajności przetwarzanych w niej informacji.
Przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.
Właściwość ustawowa SKW
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, w zakresie ochrony informacji niejawnych Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) realizuje zadania wyłacznie w odniesieniu do:
Wobec pozostałych jednostek, w tym przedsiębiorców i osób podlegających ustawie, zadania realizuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Z powyższych uregulowań wyłączone są procedury certyfikacji wyrobów (środków, urządzeń i narzędzi) służących do ochrony informacji niejawnych.
ZARZĄD V SKW
Zarząd V SKW (ZV SKW) jest jednostką organizacyjną SKW odpowiedzialną za realizację, wynikających z ustawy procedur: