INFORMACJE OGÓLNE
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182. poz. 1228 z późn. zm.) – zwana dalej "ustawą" stanowi, iż przedsiębiorca realizujący umowę lub zadanie związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyższą zobligowany jest do posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
Postępowania bezpieczeństwa przemysłowego
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego prowadzone jest na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca we wniosku określa:
Przedmiotowy wniosek nie wymaga uzasadnienia.
Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyższą kieruje wniosek o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wraz z załączonym kwestionariuszem bezpieczeństwa przemysłowego oraz ankietami lub kopiami poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 ust. 3, zgodnie z właściwością określoną w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy, do Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
Nadzór SKW
Przedsiębiorcy posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy przez SKW, którzy obecnie nie znajdują się we właściwości ustawowej SKW, przesyłają wnioski o wszczęcie poszerzonych postępowań sprawdzających wraz z ankietami bezpieczeństwa osobowego bezpośrednio do ABW.
Przedsiębiorca będący we właściwości ustawowej SKW, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ma obowiązek informowania SKW, w terminie 30 dni o:
Ponadto przedsiębiorca realizujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyższą ma obowiązek informowania osoby o której mowa w art. 71 ust. 3 ustawy o:
Jednostka organizacyjna, pozostająca we właściwości ustawowej SKW, zlecająca realizację umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyższą czyli tzw. ZLECENIODAWCA, ma obowiązek niezwłocznego informowania SKW:
oraz niezwłocznego przekazania do SKW:
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z tytułu posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz związane z realizacją umów z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyższą regulują zapisy art. 70 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ustawy.
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy, w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, SKW może przeprowadzić z urzędu sprawdzenie przedsiębiorcy w zakresie elementów o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, w celu ustalenia, czy nie utracił on zdolności do ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem.
UWAGA
Art. 66 ust. 2 ustawy wskazuje przypadki w których SKW jest zobligowane do cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego natomiast art. 66 ust. 3 kiedy SKW może cofnąć przedmiotowe świadectwo.
Tematykę związaną z bezpieczeństwem przemysłowym szczegółowo reguluje Rozdział 9 Bezpieczeństwo Przemysłowe ustawy.
Lista wydanych świadectw bezpieczeństwa przemysłowego