KANCELARIE KRYPTOGRAFICZNE
Zostało opublikowane zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz.U. MON z dnia 30.12.2013r. poz. 401) stanowiące wykładnię prawną w zakresie zapewnienia ochrony materiałom kryptograficznym w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Przedmiotowe zarządzenie zastępuje zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz.U. MON nr 25 z dnia 31.12.2011r.)
PobierzZARZĄDZENIE Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych
PobierzZałącznik do ZARZĄDZENIA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Została opublikowana decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 402/MON z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. MON poz. 463 z dnia 31.12.2012r.) stanowiąca wykładnię prawną dotyczącą działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
PobierzDECYZJA MON w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Z dniem 22 maja 2012 r. zostały wprowadzone "Wytyczne Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznych" stanowiące merytoryczne wsparcie dla jednostek organizacyjnych pozostających we właściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Przedmiotowe wytyczne zastępują dokument opublikowany w dniu 5 maja 2011 r.
PobierzWytyczne SKW i załączniki do wytycznych w sprawie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznych