Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych
Do nadzorowania systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, w tym do wydawania dokumentów upoważniających do dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Kosmicznej właściwa jest krajowa władza bezpieczeństwa (KWB), której funkcję pełni Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, Szef ABW pełni funkcję KWB za pośrednictwem Szefa SKW. Zakres, tryb i sposób współdziałania Szefa ABW i Szefa SKW w zakresie wykonywania funkcji KWB przez Szefa ABW określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa.
W celu realizacji funkcji KWB, w tym m.in. zapewnienia prawidłowości ochrony informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz w celu zapewnienia jednolitości systemu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w sferze cywilnej i wojskowej Szef ABW, w dniu 31 grudnia 2010 r. podpisał "Wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi".
W przypadku konieczności potwierdzenia podmiotom zagranicznym zdolności polskich obywateli do ochrony informacji niejawnych NATO, UE lub ESA, Szef ABW wydaje zaświadczenia w języku angielskim (NATO/UE/ESA Personnel Security Clearance Certificate). Wnioski o wydanie NATO/UE/ESA PSCC dla osób znajdujących się we właściwości ustawowej SKW należy kierować do Szefa ABW – za pośrednictwem Szefa SKW – zgodnie ze wzorem.
Przekazywanie informacji niejawnych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowcom, przedsiębiorcom/instytucjom zagranicznym) umożliwiają umowy międzynarodowe, w tym bilateralne (dwustronne) oraz multilateralne (wielostronne), których zakres obejmuje ochronę wymienianych informacji niejawnych (wykaz umów).
W przypadku planowanego dostępu do informacji niejawnych w ramach wizyt międzynarodowych realizowana jest tzw. procedura "Request for Visit" (RfV), zgodnie z którą Szef ABW potwierdza dane zawarte we wnioskach o wizytę za granicą RP związaną z dostępem obywateli polskich do informacji niejawnych międzynarodowych oraz wyraża zgodę na dostęp obywateli innych państw do informacji niejawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.