ZADANIA

Podstawowe zadania SKW zostały określone w art. 5 ustawy o SKW i SWW. Należą do nich:

zwalczanie przestępstw
Służba Kontrwywiadu Wojskowego rozpoznaje, zapobiega oraz wykrywa popełniane przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstwa:
Ochrona informacji niejawnych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego realizuje, w granicach swojej właściwości, zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych w tym, m.in.:
Ochrona wojska poza granicami kraju
Służba Kontrwywiadu Wojskowego chroni bezpieczeństwo jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa.
Żołnierze i funkcjonariusze SKW wykonują to zadanie poprzez:
Analiza i zwalczanie zagrożeń
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
informacje mogące mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub MON, w zakresie swoich ustawowych kompetencji oraz podejmuje działania w celu eliminowania ustalonych zagrożeń.
Kontrwywiad radioelektroniczny, kryptografia i kryptoanaliza
Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi:
Ochrona badań naukowych
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zapewnia bezpieczeństwo badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz zapewnia bezpieczeństwo produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie swoich ustawowych zadań dotyczących wykrywania przestępstw.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy realizacji swoich działań współdziała z: