Postępowania sprawdzające
Podstawą wszczęcia przez SKW postępowania sprawdzającego wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych jest pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska związanego z dostępem do informacji niejawnych.
Do wniosku musi być dołączona wypełniona przez osobę sprawdzaną ankieta bezpieczeństwa osobowego (za wyjątkiem postępowań sprawdzających realizowanych w trybie art. 32 ust. 4 ustawy)
Podpisując ankietę, osoba sprawdzana wyraża zgodę na prowadzenie wobec niej czynności przewidzianych w ustawie.
W kompetencjach SKW znajduje się prowadzenie postępowań sprawdzających wobec fumkcjonariuszy, żołnierz i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w SKW oraz wobec: Szefa ABW, Szefa SWW, Komendanta Głównego ŻW a także osób przewidzianych na te stanowiska, pełnomocników ochrony i ich zastępców a także osób przewidzianych na te stanowiska w ABW, SWW i ŻW. Ponadto SKW prowadzi poszerzone postępowania sprawdzające wobec żołnierzy i pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, ataszatów obrony w placówkach zagranicznych i żołnierzy w służbie czynnej wyznaczonych na stanowiska służbowe w innych jednostkach organizacyjnych.
Ponadto problematyka bezpieczeństwa osobowego została uregulowana w rozdziale 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm. - zwanej dalej "ustawą"). Zgodnie z zapisami ustawy postępowania sprawdzające mogą przeprowadzać: Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, przy czym ustawa zezwala na przeprowadzanie we własnym zakresie postępowań sprawdzających wobec osób pełniących służbę (zatrudnionych) oraz ubiegających się o przyjęcie do pracy (służby) przez:
z zastrzeżeniem, iż poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez wymienione instytucje tracą swoją ważność z chwilą odejścia ze służby lub zakończenia w nich pracy.
Poświadczenia bezpieczeństwa NATO, UE i ESA
Zgodnie z uregulowaniami ustawy, funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa pełni Szef ABW, przy czym w myśl art. 11 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i osób znajdujących się we właściwości ustawowej SKW, Szef ABW pełni ww. funkcję za pośrednictwem Szefa SKW. W związku z powyższym, SKW samodzielnie prowadzi postępowania sprawdzające przed wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych (NATO, Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej) dla osób pełniących służbę lub zatrudnionych w instytucjach i jednostkach organizacyjnych znajdujących się we właściwości ustawowej SKW.
Ww. poświadczenia bezpieczeństwa:
Wzory decyzji administracyjnych: