Wymagania formalne
W SKW mogą pełnić służbę lub być zatrudnieni:
Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w SKW następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, regulowana jest także ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Stosunek służbowy funkcjonariusza SKW powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
Funkcjonariuszem SKW może być osoba: