Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zadania

Podstawowe zadania SKW zostały określone w art. 5 ustawy o SKW i SWW. Należą do nich:

Zwalczanie przestępstw

Służba Kontrwywiadu Wojskowego rozpoznaje, zapobiega oraz wykrywa popełniane przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstwa:

 • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne;
 • szpiegostwa przeciwko RP oraz przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność;
 • zamachu lub sabotażu wobec SZ RP;
 • określone w art. 228-230 Kodeksu karnego (korupcja), jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON;
 • przeciwko ochronie informacji określone w rozdziale XXXIII Kodeksu karnego, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takie czyny skierowane przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność;
 • nielegalnego obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
 • związane z terroryzmem;
 • inne godzące w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność.

Ochrona informacji niejawnych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego realizuje, w granicach swojej właściwości, zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych:

Ochrona wojska poza granicami kraju

Służba Kontrwywiadu Wojskowego chroni bezpieczeństwo jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa.

Żołnierze i funkcjonariusze SKW wykonują to zadanie poprzez:

 • uczestnictwo w misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych m. in. w Afganistanie,
 • obecność w strukturach międzynarodowych NATO i UE.

Analiza i zwalczanie zagrożeń

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

 • uzyskuje
 • gromadzi
 • analizuje
 • przetwarza
 • przekazuje właściwym organom (np. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej)

informacje mogące mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub MON, w zakresie swoich ustawowych kompetencji oraz podejmuje działania w celu eliminowania ustalonych zagrożeń.

Kontrwywiad radioelektroniczny, kryptografia i  kryptoanaliza

Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi:

 • kontrwywiad radioelektroniczny,
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy.

Ochrona badań naukowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego zapewnia bezpieczeństwo badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz zapewnia bezpieczeństwo produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie swoich ustawowych zadań dotyczących wykrywania przestępstw.


Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy realizacji swoich działań współdziała z:

 1. Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, okręgów wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;
 2. odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do służb wewnętrznych;
 3. odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 4. odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
 5. innymi organami, służbami instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.