KOMUNIKATY
6 kwietnia 2017 r.
Komunikat w sprawie obrad Komitetu Sterującego CEK NATO
W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Pradze odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (CEK NATO), z udziałem strony amerykańskiej oraz przedstawiciela Dowództwa ds. Transformacji NATO.
Przewodniczący Komitetu Sterującego płk Vladimir Sedivy skierował do przedstawicieli państw członkowskich deklarację Szefa Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej o pełnym zaangażowaniu podległej mu formacji w działalność i rozwój CEK NATO, dementując tym samym ostatnie nieprawdziwe informacje o rzekomym wycofaniu się Słowacji z CEK NATO.
W roli obserwatora uczestniczył przedstawiciel Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie (US EUCOM), który złożył oświadczenie o podtrzymaniu chęci przystąpienia strony amerykańskiej do CEK NATO.
Celem posiedzenia było zapoznanie członków Komitetu Sterującego z aktualnym stanem funkcjonowania CEK NATO, wskazanie kierunków rozwoju w ramach misji wsparcia eksperckiego Sojuszu oraz przyjęcie budżetu CEK NATO na rok 2017. Wszystkie przedstawione propozycje CEK NATO zostały przyjęte jednomyślnie przez Komitet Sterujący.
płk Robert Bala
Dyrektor CEK NATO
Piotr Bączek
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Mariusz Marasek
Pełnomocnik MON ds. CEK NATO
Komunikat w sprawie posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych z udziałem Szefa SKW
W dniu 6 kwietnia 2017 r. Szef SKW Piotr Bączek podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych poinformował wszystkich jej członków o pozytywnym zakończeniu procesu akredytacji Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (CEK NATO) w Krakowie. Ponadto przedstawił Posłom wspólne oświadczenie Szefa Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej gen. dyw. Jána Balciara i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpowszechniania w mediach dezinformacji na temat CEK NATO. Zapewnił również, że działalność CEK NATO będzie kontynuowana i aktualnie Centrum przystępuje do prac merytorycznych w zakresie rozwoju, promocji i implementacji nowych doktryn kontrwywiadowczych.
Jednocześnie Szef SKW poinformował o konkluzjach obrad Komitetu Sterującego CEK NATO i chęci przystąpienia do projektu strony amerykańskiej.
29 marca 2017 r.
News
Szef Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, generał dywizji Ján BALCIAR i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Piotr BĄCZEK, z zadowoleniem przyjmują decyzję o pozytywnej akredytacji Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu (Counter Intelligence Centre of Excellence) NATO w Krakowie.
Uznajemy tym samym, że pierwszy etap organizacyjny CEK NATO został zakończony. Rozpoczyna się kolejny, czas prac merytorycznych w zakresie wspierania rozwoju, promocji i implementacji nowych doktryn kontrwywiadowczych, służących przekształcaniu i wzmacnianiu możliwości i interoperacyjności NATO w szczególności poprzez szkolenie i wymianę doświadczeń między partnerami.
Jednocześnie, Szefowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Wojskowego Wywiadu Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, pragną zdementować nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowacji dotyczące rzekomej rezygnacji strony słowackiej z udziału w projekcie.
Proponując zaniechanie tego rodzaju działalności, uznajemy je za oczywistą dezinformacje, które stwarzają dogodny pretekst do atakowania inicjatywy CEK NATO.
gen. dyw. Ján Balciar
Szef Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej
Piotr Bączek
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
20 marca 2017 r.
17 marca 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało Oświadczenie Pełnomocnika MON ds. CEK NATO Mariusza Maraska, w którym stwierdził on, iż podawane przez media informacje o rzekomym wycofaniu się Słowacji z Centrum Eksperckiego NATO w Krakowie lub planach przeniesienia Centrum poza granice Polski są nieprawdziwe.
22 lutego 2017 r. Centrum Eksperckie NATO, po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, otrzymało akredytację jako 24. Centrum Eksperckie NATO. Poinformowali o tym podczas specjalnej konferencji prasowej Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek oraz Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO Mariusz Marasek.
W dalszej części Oświadczenia wskazano: Współpraca Polski i Słowacji, jako państw ramowych – współtworzących CEK NATO – układa się dobrze, podobnie jak współdziałanie przedstawicieli Polski i Słowacji z przedstawicielami pozostałych 8 państw uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Centrum Eksperckie pracuje sprawnie i bez zakłóceń.
Pełnomocnik MON ds. CEK NATO Mariusz Marasek podkreślił, że działania dziennikarzy uderzają w bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski oraz stanową istotne naruszenie prawa.
9 marca 2017 r.
Centrum Ekspercie Kontrwywiadu po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało oficjalnie akredytowane jako 24 Centrum Eksperckie NATO.
Jak określono w art. XIV Protokołu Paryskiego, akredytacja, która została przyznana przez Radę Północnoatlantycką (NAC), stawia CEK w gronie instytucji wojskowych NATO o statusie międzynarodowym.
Koncepcja transformacji NATO zakłada, iż działalność Centrum wniesie istotny wkład w zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych.
Od podpisania porozumień we wrześniu 2015 r., ministerstwa obrony państw ramowych, czyli Polski i Słowacji, ściśle współpracowały z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (HQ SACT). Efektem tej współpracy jest wspólny projekt powstania Centrum, które spełnia wymagania międzynarodowej instytucji o charakterze eksperckim, zarówno pod względem kwalifikacji personelu, wymogów bezpieczeństwa, jak i infrastruktury.
W dniach 17-18 października 2016 r. w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu został przeprowadzony audyt zespołu oficerów Dowództwa ds. Transformacji NATO (Norfolk w USA), który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji funkcjonowania.
Wspólny wysiłek położny w ciągu 2016 roku na wypełnienie zobowiązań i spełnienie wysokich standardów Sojuszu został uwieńczony 22 lutego br. przyznaniem akredytacji przez Radę Północnoatlantycką.
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało we wrześniu 2015 r. z inicjatywy Polski i Słowacji, przy współudziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Misją Centrum jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze. Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu NATO. Centrum będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji Sojuszu, uwzględniając obecne i przyszłe zagrożenia dla państw członkowskich. Nie bez znaczenia jest również działalność Centrum związana ze zbieraniem doświadczeń i wypracowaniem właściwych rozwiązań w zakresie kontrwywiadu NATO.
Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach, w tym trzy w Niemczech, po dwa w Holandii, Włoszech i Polsce, jedno w Bułgarii, Czechach, na Łotwie i Słowacji, we Włoszech i w Rumunii.
Główną siedzibą CEK NATO jest obiekt znajdujący się na terenie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego Sił Zbrojnych RP w Krakowie, stanowiący główną bazę dydaktyczno-szkoleniową i administracyjną.
Dodatkowo Centrum korzystać będzie z obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji, stanowiącego bazę treningową.
Piotr Bączek
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Mariusz MARASEK
Peł MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DS. CEK NATO
16 lutego 2017 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek udzielił wywiadu, który ukazał się 16 lutego br. na łamach gazety "Nasz Dziennik". W rozmowie odniósł się m.in. do niedawnych wypowiedzi byłego Szefa SKW, gen. bryg. rez. Piotra Pytla, który stwierdził, że wejście w grudniu 2015 r. do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Eksperckie (CEK) NATO było "aktem przestępczym". Piotr Bączek podkreślił, że działania te podjęto w związku z faktem niepodporządkowania się przez funkcjonariuszy Służby oddelegowanych do CEK decyzji o odwołaniu ich do SKW. Dodał, że podczas inwentaryzacji materiałów znalezionych w pomieszczeniach Centrum okazało się, że znajduje się tam kilkadziesiąt niejawnych dokumentów należących do SKW. Wyniesienie ich z siedziby Służby nastąpiło z naruszeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych. Szef SKW zaznaczył, że opinię tę podziela prokuratura, która w związku z tą sytuacją postawiła zarzuty osobom z byłego kierownictwa.
Ponadto w wywiadzie poruszono kwestię porozumienia pomiędzy SKW a FSB, które zostało podpisane przez poprzednie szefostwo. Jak wyjaśnił Piotr Bączek, przy podpisywaniu tego porozumienia nie dochowano wymogów ustawy o SKW i SWW, stanowiących o konieczności uzyskania zgody Premiera RP, który powinien zasięgnąć w tej sprawie opinii Ministra Obrony Narodowej. Z tego powodu zostało złożone przez SKW zawiadomienie w sprawie podjęcia takiej współpracy bez wymaganej zgody. W związku z tym prokuratura postawiła zarzuty osobom z byłego kierownictwa SKW.
Szef SKW skomentował także wypowiedź dotyczącą samobójstwa jednego z funkcjonariuszy SKW, do którego doszło kilka miesięcy temu. Według gen. bryg. rez. Piotra Pytla samobójstwo było wynikiem mobbingu, którego funkcjonariusz ten miał doświadczać w SKW. Postępowanie przeprowadzone w tej sprawie nie potwierdziło tych insynuacji. Zdaniem Szefa SKW wyłącznym celem rozpowszechniania tego typu informacji jest postawienie Służby w złym świetle.
Wywiad dostępny na stronie "Naszego Dziennika".
14 lutego 2017 r.
W związku z nieprawdziwą informacją przekazaną przez gen. bryg. rez. Piotra Pytla, podczas programu pt. "Kropka nad i" w dniu 13 lutego 2017 r., informuję, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie odebrała poświadczenia bezpieczeństwa oficerowi SKW, o którym była mowa na wstępie wyemitowanej audycji.
Należy również mieć na uwadze, że Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie postawił w ubiegłym roku gen. bryg. rez. Piotrowi Pytlowi zarzuty karne w sprawie prowadzenia nielegalnej współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, tak więc wywiad udzielony w programie "Kropka nad i" należy traktować jak formę jego obrony.
23 stycznia 2017 r.
W związku z nieprawdziwymi doniesieniami zawartymi w artykule Michała Wilgockiego, Justyny Dobrosz-Oracz i Pawła Kośmińskiego "Marszałek kontratakuje", opublikowanym dnia 20 stycznia w Gazecie Wyborczej nr 16 (8928), s. 4, na podstawie Art. 31a. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, informuję:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie prowadzi czynności operacyjno - rozpoznawczych wobec posłów i senatorów opozycji.
16 stycznia 2017 r.

Z głębokim żalem informujemy,
że w dniu 16 stycznia br. odszedł na wieczną wartę
kapitan Lucjan Wiśniewski ps. "Sęp".

Urodził się w 1925 r. Jako siedemnastolatek w 1942 r. przystąpił do konspiracji. Początkowo prowadził działalność partyzancką na Lubelszczyźnie, następnie konspiracyjną w Warszawie. Należał do pierwszego patrolu oddziału wykonawczego kontrwywiadu AK (Referat 993/W). Oddział ten wykonywał wyroki na zdrajcach Rzeczpospolitej i konfidentach. Spośród wielu akcji przeprowadzonych przez Referat, kapitan Lucjan Wiśniewski wziął udział m.in. w odbiciu rannego żołnierza AK ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (oddział przy ulicy Koszykowej) oraz likwidacji konfidenta Gestapo przy ulicy Wojciecha Oczki (brama szpitala vis a vis siedziby SKW).
W czasie Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy Batalionu Specjalnego (sformowanego z komórek kontrwywiadu KG AK), który prowadził przez Wolę, Stare Miasto, Żoliborz i Kampinos. Po wojnie, ze względu na przeszłość konspiracyjną uniemożliwiono mu pracę w przedsiębiorstwach państwowych. Zajmował się kaletnictwem, prowadząc prywatny zakład rzemieślniczy.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

5 stycznia 2017 r.

Z wielkim smutkiem informujemy,
że w wieku 96 lat odszedł na wieczną wartę
Generał Brygady
Janusz Brochwicz-Lewiński,
Kawaler Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski,
jeden z ostatnich żołnierzy legendarnego batalionu "Parasol".

5 stycznia br. zmarł Generał Janusz Brochwicz-Lewiński - ps. Gryf, żołnierz batalionu "Parasol", dowódca obrony Pałacyku Michlera na warszawskiej Woli, Kawaler najwyższych odznaczeń państwowych, członek kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Honorowy Obywatel miasta stołecznego Warszawy.
Urodził się 17 września 1920 r. w Wołkowysku. Po ukończeniu Kursu Podchorążych Rezerwy 29 Dywizji Piechoty przy 76 Lidzkim Pułku Piechoty w Grodnie, we wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami. Następnie został wzięty do niewoli sowieckiej, z której udało mu się uciec. Włączył się w działalność ZWZ-AK. Walczył w oddziałach partyzanckich, m.in. u legendarnego Cichociemnego - porucznika Hieronima Dekutowskiego – ps. Zapora. Równolegle działał jako oficer polskiego wywiadu.
Wiosną 1944 r. został skierowany do batalionu "Parasol". Dowodził m.in. atakiem na aptekę Wendego, w wyniku którego zdobyto wiele lekarstw, niedostępnych wówczas dla Polaków. Podczas Powstania Warszawskiego dowodził obroną Pałacyku Michlera, co zostało upamiętnione w pieśni "Pałacyk Michla". W czasie walk powstańczych był poważnie ranny. Następnie trafił do obozu jenieckiego Murnau. Po wyzwoleniu wstąpił do armii brytyjskiej, gdzie służył w gwardii przybocznej króla Jerzego VI. Następnie, jako oficer wywiadu, przez wiele lat działał na rzecz Wielkiej Brytanii, widząc tu jedyną możliwość powstrzymania komunistów, którzy skradli mu Ojczyznę. Działał m.in. w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Po zakończeniu służby dalej pracował dla rządów Jej Królewskiej Mości.
Od 2002 r., kiedy na stałe wrócił do Polski, angażował się w przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzatorskie dotyczące Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych.
Za udział w Powstaniu Warszawskim awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. 24 kwietnia 2008 r. otrzymał stopień generała brygady.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

30 grudnia 2016 r.
W związku z publikacjami prasowymi odnoszącymi się do Szefa Narodowego Centrum Kryptologii – pana Tomasza Mikołajewskiego, informujemy, iż:
Pan Tomasz Mikołajewski posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli ściśle tajne na podstawie Upoważnienia Ministra Obrony Narodowej nr 1/MON z dnia 4 stycznia 2016 r. wydanego w oparciu o art. 34 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
Nieprawdą jest, jakoby SKW kiedykolwiek odmówiła wydania poświadczenia bezpieczeństwa panu Tomaszowi Mikołajewskiemu.
SKW z najwyższą starannością prowadzi aktualnie poszerzone postępowanie sprawdzające wobec pana Tomasza Mikołajewskiego, kierując się zasadami bezstronności i obiektywizmu.
7 grudnia 2016 r.
W związku z informacjami medialnymi, Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, iż w skutek zawiadomienia z dnia 30 czerwca 2016 r. złożonego przez Szefa SKW zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 231 § 1 k.k. w sprawie dotyczącej współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wobec toczącego się postępowania przygotowawczego w chwili obecnej informacje dotyczące okoliczności mających znaczenie w tej sprawie przekazywane są wyłącznie prokuraturze, która prowadzi przedmiotowe śledztwo.
6 grudnia 2016 r.
W dniu 6 grudnia 2016 r. w godzinach porannych został zatrzymany poszukiwany od sierpnia 2016 r. listem gończym por. rez. Piotr C. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła wymienionemu zarzut z art. 130 § 3. Zatrzymanie poprzedzone było złożoną operacją Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Działania realizowane były przy istotnym wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Straży Granicznej. Czynności w sprawie prowadzi Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
10 listopada 2016 r.

Z głębokim żalem informujemy,
że w dniu 10 listopada br. na wieczną wartę odszedł
plutonowy podchorąży Ryszard Bielański ps. "Rom".

Ryszard Bielański urodził się w 1922 r. Do marca 1940 r. przebywał na terenach zajętych przez ZSRR, następnie wraz z matką przedostał się do Warszawy, gdzie przebywał jego ojciec. Służył w Referacie 993/W (Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu). Od jesieni 1943 r. brał udział w wielu akcjach specjalnych, m.in. w likwidacji konfidentów Gestapo w ramach tzw. "Akcji za Kotarą" w restauracji przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy Batalionu Specjalnego "Pięść", który prowadził przez Wolę, Stare Miasto, Żoliborz i Kampinos. Był dwukrotnie ranny w głowę. Po klęsce Powstania walczył w oddziale mjr. Adolfa Pilcha ps. "Góra-Dolina". Po wojnie ukończył Wydział Leśny SGGW i pracował jako nadleśniczy.
Autor monografii „Góra-Dolina” Adolf Pilch oraz wspomnień Prawie życiorys 1939-1956.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

25 listopada 2016 r.
W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w następujących publikacjach:
Antoni Macierewicz nadał dostęp do tajemnic państwowych "rosyjskiemu łącznikowi"? Jacek Kotas zaprzecza, opublikowane dnia 24 listopada br. w portalu www.wp.pl
Macierewicz dał dostęp do tajemnic "rosyjskiemu łącznikowi"?, opublikowane dnia 24 listopada br. w portalu www.fakt.pl
na podstawie Art.31a.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, wnoszę o sprostowanie:
  • Pan Antoni Macierewicz, który sprawował stanowisko Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2006-2007, nie sygnował poświadczenia bezpieczeństwa wydanego Panu Jackowi Kotasowi w lutym 2007 r.
  • Postępowanie sprawdzające zostało przeprowadzone przez SKW na wniosek ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana M. Zająkały, i nie dotyczyło dostępu do informacji ściśle tajnych.
  • Jacek Kotas w latach 2001-2007, według dokumentów z urzędów i organów skarbowych, ochrony porządku publicznego, a także jego osobistego oświadczenia, nie był zatrudniony, nie był prezesem, ani udziałowcem żadnego podmiotu gospodarczego, w tym spółki Radius.
  • W latach 2006-2007 nie istniały spółki Radius, w których funkcje Prezesa Zarządu sprawowałby Pan Jacek Kotas. Natomiast funkcje te pełnił w latach 2013-2016, gdy w rządach Platformy Obywatelskiej Służbą Kontrwywiadu Wojskowego kierowali kolejno: gen. bryd. Janusz Nosek i gen. bryg. Piotr Pytel.
  • Inne służby specjalne oraz organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, nigdy nie wnosiły zastrzeżeń co do faktu dawania rękojmi zachowania tajemnicy. Nie przekazały również negatywnych informacji, podważających wiarygodność Pana Jacka Kotasa.
Pojawiające się rozbieżności między dokumentacją z lat 2006-2007, a obecnymi informacjami medialnymi, o ile będą miały charakter podejrzenia popełnienia przestępstwa będą wyjaśniane przez SKW w stosownym trybie.
10 listopada 2016 r.
W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykułach: informujemy:
  • Nie jest prawdą, że w październiku br. nastąpiły jakiekolwiek zmiany kadrowe na szczeblu dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej SKW, natomiast wcześniejsze zmiany kadrowe na szczeblach kierowniczych w SKW nie były związane z wykrytymi nieprawidłowościami w postępowaniu na pozyskanie średniego śmigłowca wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych RP w oparciu o wspólną platformę bazową.
  • Decyzje dotyczące kadry SKW pozostają w wyłącznej kompetencji Szefa SKW.
  • Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, SKW zbierała informacje dotyczące ww. postępowania od 2012 r. Oficerowie SKW zebrali szereg informacji wskazujących na nieprawidłowości podczas jego realizacji. Posiadane dokumenty są analizowane przez właściwe jednostki organizacyjne SKW, na obecnym etapie przegląd materiałów ujawnia zaniechania, błędy i uchybienia poprzednich władz.
24 października 2016 r.
W dniu 24 października 2016 r. Minister Obrony Narodowej pan Antoni Macierewicz po pozytywnej opinii Kolegium ds. Służb Specjalnych powołał na funkcję Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego pana pułkownika Tomasza Grudzińskiego. Pułkownik Grudziński był m.in. Zastępcą Szefa Biura Ochrony Rządu w latach 2006-2007.
13 października 2016 r.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 15 września 2016 r. w gmachu Sejmu RP przewodniczący partii Nowoczesna Ryszard Petru pomówił Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka, przedstawiając go jako jedną z osób, które otrzymały stanowisko w spółkach Skarbu Państwa. Jako bulwersujące należy uznać posługiwanie się nazwiskiem Piotra Bączka w kontekście pojęć takich jak korupcja, kolesiostwo, nepotyzm.
Należy podkreślić, że Piotr Bączek nie pełnił i nie pełni żadnych funkcji w spółkach Skarbu Państwa.
W związku z powyższym Piotr Bączek w dniu 21 września br. wniósł przeciwko Ryszardowi Petru sprawę z oskarżenia prywatnego do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.
5 marca 2016 r.
W związku ze zdarzeniem z udziałem samochodu, którym podróżował Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, Szef SKW Piotr Bączek zlecił podjęcie czynności kontrolnych sprawdzających flotę samochodową, z której korzysta kierownictwo MON i dowództwo Sił Zbrojnych RP.