Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Film "Ściśle tajne. Rzecz o wojskowych służbach specjalnych"

Film opowiada o okolicznościach powstania Służby Kontrwywiadu Wojskowego w 2006 r. - po likwidacji postkomunistycznych Wojskowych Służb Informacyjnych - zadaniach wykonywanych przez SKW w kraju i za granicą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Siłom Zbrojnym RP, a także o codziennej służbie funkcjonariuszy i żołnierzy. Wypowiadający się w filmie eksperci podkreślają wagę reformy, która doprowadziła do odbudowy skutecznych służb specjalnych, wskazując jednocześnie jak istotne jest, by ci, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej kierowali się uczciwością, sumiennością i dobrem Ojczyzny oraz jej obywateli. Film prezentuje unikalne materiały wideo zrealizowane podczas operacji kontrwywiadowczych i antyterrorystycznych przeprowadzonych przez SKW.
Płyta DVD z filmem "Ściśle tajne" została dołączona do najnowszego wydania miesięcznika Polska Zbrojna (nr 8, sierpień 2017 r.).
News

Komunikat w sprawie publikacji "Gazety Finansowej"

W związku z publikacjami "Gazety Finansowej" Służba Kontrwywiadu Wojskowego złożyła zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na podawaniu się za funkcjonariusza SKW i wykonywaniu czynności związanych z tą funkcją.
Ponadto Szef SKW wystąpił do redaktora naczelnego "Gazety Finansowej" o sprostowanie nieprawdziwych treści zawartych w artykule "Taśmy SKW" opublikowanym dnia 28 lipca br. w tygodniku "Gazeta Finansowa" nr 30/31, a także o usunięcie ze strony internetowej tego tygodnika (www.gf24.pl) następujących publikacji: "Przychodzi SKW do Gazety Finansowej" (z dnia 20 lipca br.), "Taśmy SKW" (z dnia 27 lipca br.), "Oficer SKW poucza GIF jak uniknąć odpowiedzialności za działania lub ich brak" (z dnia 29 lipca br.), "Oficer SKW składa zamówienie na materiał uderzający w Ewę Kopacz" (z dnia 29 lipca br.), "Oficer SKW w obecności szefa Głównego Inspektora Farmaceutycznego uzgadnia treść publikacji na temat Minister Zdrowia" (z dnia 29 lipca br.), "Oficer SKW mówi, w  obecności szefa GIF, o wysłaniu "do lasu" pracownika firmy farmaceutycznej" (z dnia 29 lipca br.).
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
W Narodowym Dniu Pamięci Powstania Warszawskiego SKW prezentuje wspomnienia Marii Kowalewskiej ps. "Myszka", sanitariuszki i uczestniczki walk sprzed 73. lat.
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.