Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Komunikat

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek udzielił wywiadu, który ukazał się 16 lutego br. na łamach gazety "Nasz Dziennik". W rozmowie odniósł się m.in. do niedawnych wypowiedzi byłego Szefa SKW, gen. bryg. rez. Piotra Pytla, który stwierdził, że wejście w grudniu 2015 r. do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Eksperckie (CEK) NATO było "aktem przestępczym". Piotr Bączek podkreślił, że działania te podjęto w związku z faktem niepodporządkowania się przez funkcjonariuszy Służby oddelegowanych do CEK decyzji o odwołaniu ich do SKW. Dodał, że podczas inwentaryzacji materiałów znalezionych w pomieszczeniach Centrum okazało się, że znajduje się tam kilkadziesiąt niejawnych dokumentów należących do SKW. Wyniesienie ich z siedziby Służby nastąpiło z naruszeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych. Szef SKW zaznaczył, że opinię tę podziela prokuratura, która w związku z tą sytuacją postawiła zarzuty osobom z byłego kierownictwa.
Ponadto w wywiadzie poruszono kwestię porozumienia pomiędzy SKW a FSB, które zostało podpisane przez poprzednie szefostwo. Jak wyjaśnił Piotr Bączek, przy podpisywaniu tego porozumienia nie dochowano wymogów ustawy o SKW i SWW, stanowiących o konieczności uzyskania zgody Premiera RP, który powinien zasięgnąć w tej sprawie opinii Ministra Obrony Narodowej. Z tego powodu zostało złożone przez SKW zawiadomienie w sprawie podjęcia takiej współpracy bez wymaganej zgody. W związku z tym prokuratura postawiła zarzuty osobom z byłego kierownictwa SKW.
Szef SKW skomentował także wypowiedź dotyczącą samobójstwa jednego z funkcjonariuszy SKW, do którego doszło kilka miesięcy temu. Według gen. bryg. rez. Piotra Pytla samobójstwo było wynikiem mobbingu, którego funkcjonariusz ten miał doświadczać w SKW. Postępowanie przeprowadzone w tej sprawie nie potwierdziło tych insynuacji. Zdaniem Szefa SKW wyłącznym celem rozpowszechniania tego typu informacji jest postawienie Służby w złym świetle.
Wywiad dostępny na stronie na stronie "Naszego Dzinnika".
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.