Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

13 grudnia, rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36 lat po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczci jego ofiary w ramach organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej akcji społecznej "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności". Celem akcji jest upamiętnienie dramatycznych skutków decyzji władz komunistycznych. W środowy wieczór 13 grudnia o 19.30 w oknach siedziby SKW u zbiegu ul. W. Oczki i T. Chałubińskiego oraz przy ul. Koszykowej zapłoną symboliczne świece.

News News

Krótsze ramię Moskwy. Stan wojenny

Upamiętniając ofiary stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 r., gdy junta wojskowa z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele przejęła władzę w państwie komunistycznym, warto odwołać się do najnowszej monografii dr. Lecha Kowalskiego pt. "Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL". Publikacja jest pierwszą książką w pełni opisującą udział wojskowego aparatu represji, zwłaszcza Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW), w utrzymaniu władzy komunistycznej w Polsce, szczególnie w okresie stanu wojennego. Powstała w 1957 r. WSW wywodziła się w prostej linii z utworzonej i kierowanej przez Sowietów zbrodniczej Informacji Wojskowej i łączyła w sobie cechy policji politycznej i żandarmerii. Formalne rozwiązanie WSW nastąpiło w 1990 r., lecz jej kadra przeszła do pracy w Wojskowych Służbach Informacyjnych, kontynuując patologie i bezprawne działania komunistycznej służby specjalnej. Książka dr. Lecha Kowalskiego odkrywa zatem nieznane karty najnowszej historii Polski oraz czasów współczesnych.
Powstanie na początku lat 80 XX w. Solidarności – masowego ruchu sprzeciwu wobec komunistycznej dyktatury – zintensyfikowało działalność WSW. Wojskowa bezpieka, która powinna prowadzić działania jedynie wobec sił zbrojnych, została zaangażowana do inwigilacji i przeciwdziałania ruchom opozycyjnym. Komunistyczne władze, na czele z generałami Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem, nakazały rozpoznanie osób i środowisk, które reprezentowały "wrogie postawy polityczne i miały powiązania z elementami antysocjalistycznymi". WSW miała także zacieśniać współdziałanie z Służbą Bezpieczeństwa MSW w zakresie rozpoznania zamiarów "sił antysocjalistycznych i kontrrewolucyjnych wobec wojska oraz prób angażowania we wrogą działalność osób ze środowiska wojskowego". W wyniku tych działań w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przekazano MSW najaktywniejszych działaczy NSZZ "Solidarność" z zakładów pracy podległych MON. Przejęto również część dokumentacji oraz urządzeń i materiałów poligraficznych. Organizacje "Solidarności" w przemyśle wojskowym zostały rozwiązane, a wielu działaczy opozycji zwolniono z pracy w trybie natychmiastowym. WSW zostało zaangażowane do działań represyjnych wobec ludności cywilnej w pełnej skali, nawet kosztem działalności kontrwywiadowczej. Rozbito struktury grup opozycyjnych, m.in. regionalnych struktur "Solidarności", "Konfederacji Polski Niepodległej" i "Solidarności Walczącej". Radiokontrwywiad WSW ustalał położenie nadajników emitujących audycje podziemnego "Radia Solidarność". Rozbito też wydawnictwa "drugiego obiegu", m.in. czasopisma "Reduta" – jednego z nielicznych czasopism opozycji skierowanych do środowisk wojskowych. Jak dowiadujemy się z książki dr. Lecha Kowalskiego, wnikliwej kontroli zostali poddani rezerwiści powołani na początku 1982 r. do służby wojskowej. Utworzono 65 kompanii polowych, w rzeczywistości kompanii karnych dla żołnierzy "niepewnych politycznie". W listopadzie 1982 r. 1500 rezerwistów spośród "ekstremalnych działaczy" "Solidarności" skierowano na trzymiesięcznie przeszkolenie, by uniemożliwić im udział w protestach przeciwko komunistycznej juncie wojskowej.
By realizować wspomniane zadania WSW w początkach stanu wojennego została wzmocniona kadrowo. Zmobilizowane rezerwy skierowano do jednostek wojskowych, by inwigilowały żołnierzy z poboru. Wojskowi bezpieczniacy czynnie łamali też opór społeczeństwa uczestnicząc w pacyfikowaniu ludności cywilnej, szturmach na protestujące zakłady pracy i konwojowaniu zatrzymanych osób. Wspólnie z MO i ZOMO patrolowali miasta, organizowali posterunki kontrolne na rogatkach, legitymowali osoby cywilne oraz uczestniczyli w aresztowaniach i przeszukaniach miejsc zamieszkania. Wojskowych bezpieczniaków, głównie żołnierzy rezerw WSW, kierowano do służby w jednostkach wojskowych w celu inwigilacji poborowych i kadry dowódczej.
Aż do formalnego rozwiązania WSW w 1990 r., bezpieka wojskowa była tytułowym "ramieniem Moskwy" w Polsce Ludowej, jak słusznie zauważył dr Lech Kowalski -  dyspozycyjnym wobec zwierzchników ze Związku Sowieckiego. Szef WSW gen. Edward Poradko w czasie spotkania z kierownictwem sowieckiego aparatu represji, które odbyło się po ogłoszeniu w PRL stanu wojennego, zapewnił rozmówców o pełnej podległości kierowanej przez siebie służby. Powiedział wówczas: "Wasze Towarzyszu Generale Wasiliju Emilianowiczu  ogromne doświadczenie radzieckiego czekisty i komunisty, pryncypialny, partyjny stosunek do naszych wewnętrznych problemów było dla nas bardzo pomocne. Wykonując w tym okresie swoje trudne i odpowiedzialne zadania, byliśmy świadomi, że z nami są nasi towarzysze i przyjaciele, na których pomoc i wsparcie zawsze możemy liczyć. Otrzymaliśmy tego zresztą bezpośrednie dowody."
Dr Lech Kowalski obszernie i celnie opisał pełne współdziałanie wojskowej bezpieki Polski Ludowej i Związku Sowieckiego, a także powstałą przez dziesięciolecia więź łączącą kadrę obydwu służb. Ich wspólne przestępcze metody działania miały zagwarantować utrzymanie Polski w obozie sowieckim. Tym bardziej należy podkreślić fakt, że kadrę działających w latach 1990-2006 Wojskowych Służb Informacyjnych stanowili w ponad 60% żołnierze dawnego aparatu represji ustanowionego w celu zniewolenia Polski.
Książka dr. Lecha Kowalskiego jest niezbędnym kompendium wiedzy, nie tylko dla zawodowych badaczy, ale także dla wszystkich zainteresowanych historią kontrwywiadu wojskowego PRL.
News
Lech Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, wyd. Fronda, Warszawa 2017, s. 992

Komunikat SKW dot. Zapowiedzi emisji programu Superwizjer pt. "Łowczyni szpiegów"

W związku z zapowiedzią emisji programu Superwizjer pt. "Łowczyni Szpiegów" w telewizji TVN24 Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że osoba, która wypowiada się w zwiastunie programu odeszła ze służby w SKW na własną prośbę. Ponadto w wyniku postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, została uznana winną tego, że będąc oddelegowaną do pełnienia obowiązków poza SKW (Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO) samowolnie podjęła i realizowała nieuprawione czynności operacyjno-rozpoznawcze bez zgody Szefa Służby oraz wyższych przełożonych w SKW. Działania te były prowadzone w związku ze sprawą zatrzymanego poza granicami RP żołnierza WP.
Ze względu na wyjątkowy charakter działań SKW oraz prowadzonego śledztwa, szczegóły czynności podejmowanych przez wyżej wymienioną osobę nie mogą być jeszcze w pełni ujawnione. Podkreślić należy, że nie informowała ona SKW o prowadzonych przez siebie działaniach, co zakłóciło czynności realizowane przez powołane i uprawione w tym zakresie instytucje. Powyższe było podstawą do złożenia przez Szefa SKW zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk. Ponadto z zawiadomienia Szefa SKW również toczy się postępowanie w Prokuraturze, w ramach którego został zabezpieczony prywatny laptop ww. osoby. W związku z powyższym wszystkie wypowiedzi ww. osoby należy traktować jako linię obrony.
SKW niejednokrotnie w swoich komunikatach dementowała informacje dot. ww. osoby, które pojawiły się w publikacjach medialnych: 21 kwietnia br. w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi w dzienniku "Polska. The Times", 27 lipca br. w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi w tygodniku "Polityka" nr 30 (3120).

Komunikat prokuratury regionalnej w Gdańsku

dot. Współpracy z funkcjonariuszami CBA i SKW w sprawie nieprawidłowości w spółce PIT-RADWAR S.A

W dniu 29 listopada 2017, w godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze CBA Delegatury w Gdańsku zatrzymali na terenie i w okolicach Warszawy dwóch kolejnych podejrzanych w śledztwie o sygn. RP I Ds. 13.2017 dotyczącym ujawnionego w PIT-RADWAR S.A., wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w ww. spółce , jak i w podmiotach z nią kooperujących. Zatrzymani podejrzani związani byli z jednym z głównych kooperantów spółki zbrojeniowej w zakresie usług cięcia wodą i w tym zakresie wymienione wyżej osoby udzieliły osobie zatrudnionej w spółce korzyści majątkowej oraz jej obietnicy, w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, jak i mogące wyrządzić realną szkodę w mieniu ww. spółki
Przeprowadzone zatrzymania, mają również związek z badanym w ramach prowadzonego śledztwa wątkiem dotyczącym ewentualnego przestępstwa niegospodarności polegającym na nieuzasadnionym przekazywaniu zleceń jednej z firm zewnętrznych w okresie blisko 2 lat na łączną kwotę prawie pół miliona złotych, w wyniku czego mogło dojść do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu spółki (tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 kk.)
Podejrzani po wykonaniu z ich udziałem niezbędnych czynności procesowych zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie zostaną ogłoszone im zarzuty o przestępstwa z art. 296a § 2 kk. i zostanie podjęta decyzja co do zastosowania wobec nich stosownych środków zapobiegawczych.
Nadmienić należy, iż zatrzymane w dniu dzisiejszym osoby, to już 7 i 8 osoba, którym przedstawiono zarzuty w tym postępowaniu.
Dzisiejsze zatrzymania były efektem dobrej współpracy, w ramach prowadzonego śledztwa, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego z tutejsza Prokuraturą.
Planowane są dalsze działania procesowe w tym zatrzymania kolejnych podejrzanych. W tym kontekście prokuratura kolejny raz przypomina o możliwości skorzystania przez osoby wręczające lub obiecujące wręczyć korzyść majątkową z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania oraz ujawnienie wszystkich okoliczności przestępstwa, zanim organy wymiaru sprawiedliwości powezmą informację o tym przestępstwie.

Komunikat informacyjny SKW dot. zwalczania organizacji terrorystycznych w Afganistanie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że afgańskie służby specjalne dzięki współpracy z SKW zatrzymały jednego z przywódców Al-Kaidy w Pakistanie Ibrahima PANJABI, który współdziałał z organizacją terrorystyczną odpowiedzialną za zamordowanie Piotra STAŃCZAKA. Oficerowie SKW pełniący służbę w ramach misji Resolute Support w Afganistanie uzyskali również informacje, które doprowadziły do zatrzymania przez afgańskie służby specjalne dr. Abdula MANANA - jednego z dowódców ugrupowania terrorystycznego z tzw. siatki HAQANIEGO. Ponadto ostatnie działania SKW umożliwiły neutralizację niebezpiecznych ładunków wybuchowych, w tym typu IED.
Ibrahim PANJABI jest odpowiedzialny m.in. za uprowadzenie w 2009 r. obywatela Anglii oraz za udział w zorganizowaniu w 2010 r. ataku terrorystycznego na amerykański konsulat w Peszawarze, w wyniku którego śmierć poniosła 1 osoba, a 10 w - tym 2 obywateli USA - zostało rannych. Ibrahim PANJABI działał w prowincji Kunar, z kolei w prowincji Nangarhar stworzył komórkę zajmującą się porwaniami cudzoziemców. Ibrahim PANJABI współpracował m.in. z terrorystyczną organizacją Tehrik-i-Taliban Pakistan, odpowiedzialną za uprowadzenie i zamordowanie w 2009 r. polskiego obywatela – Piotra STAŃCZAKA.
Natomiast zatrzymany dzięki SKW dr. Abdul MANAN był odpowiedzialny za dokonywanie zamachów na wyższych urzędników państwowych i członków parlamentu, m.in. na konsulat Indii w m. Dżalalabad z dnia 3 sierpnia 2013 r., w wyniku którego zginęło 9 osób, a 23 zostały ranne, w tym dzieci. Jego grupa prowadziła działania rebelianckie w wielu prowincjach Afganistanu.
Czynności SKW przyczyniły się do neutralizacji zagrożeń dla personelu Sił Zbrojnych RP oraz Sił Koalicji, realizujących zadania mandatowe w ramach misji Resolute Support. Dowodem powyższego było oficjalne podziękowanie wystosowane przez afgańskie Ministerstwo Obrony Narodowej.
Na podstawie uzyskanych przez oficerów SKW informacji wyprzedzających, zlokalizowano i zneutralizowano ładunki wybuchowe, umieszczone w przepuście drogowym oraz w pobliżu bramy wjazdowej do baz koalicyjnych w m. Bagram i Kabul, gdzie stacjonują żołnierze Sił Zbrojnych RP.

Materiały filmowe Służby Kontrwywiadu Wojskowego zarejestrowane w trakcie szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy i wykonywania misji ochrony wojska poza granicami kraju

W dniu 19 października 2017 r. w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Uroczystości przewodniczyli pan Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Peter Gajdoš - Minister Obrony Narodowej Republiki Słowackiej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele kilkunastu państw członkowskich NATO tworzących Centrum oraz zainteresowanych przystąpieniem do tego projektu.
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO będzie wskazywało nowe kierunki działania służb specjalnych w naszym regionie. Zgodnie z koncepcją transformacji NATO działalność Centrum ma wnieść istotny wkład w zwiększenie zdolności Sojuszu do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych. W tym celu specjaliści CEK będą analizować doświadczenia zdobywane przez państwa członkowskie NATO w ramach przeprowadzonych przez nie operacji kontrwywiadowczych. W oparciu o wyniki tych analiz realizowane będą podstawowe zadania Centrum polegające na prowadzeniu specjalistycznych kursów i szkoleń dla personelu NATO w obszarze kontrwywiadu. Ponadto Centrum będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji Sojuszu, uwzględniając obecne i przewidywane zagrożenia dla państw członkowskich ze strony obcych służb specjalnych. CEK może także stanowić platformę współpracy pomiędzy NATO a państwami spoza Sojuszu.
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy współudziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Główna baza dydaktyczno-szkoleniowa oraz administracyjna CEK jest zlokalizowana w Krakowie, natomiast bazę treningową stanowi Ośrodek Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji.
We wrześniu 2015 r. w siedzibie Dowództwa ds. Transformacji NATO w Norfolk w Stanach Zjednoczonych podpisano umowę o powołaniu CEK w Krakowie, 22 lutego 2017 r. po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, otrzymało akredytację jako 24. Centrum Eksperckie NATO.
CEK NATO w Krakowie jest jedynym centrum eksperckim w ramach NATO, które zajmuje się problematyką kontrwywiadowczą. Ze względu na położenie geopolityczne Polski i Słowacji powstanie instytucji o tym charakterze ma szczególne znaczenie w naszych krajach.
gen. broni Ján Balciar
Szef Wywiadu Wojskowego
Piotr Bączek
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
On 19th October in Kraków the opening ceremony of the NATO Counterintelligence Centre of Excellence (CoE) took place. The ceremony was led by Antoni Macierwicz – Minister of National Defence of the Republic of Poland and Peter Gajdoš – Minister of Defence of the Republic of Slovakia. The representatives of NATO Member States creating the Centre and Member States interested in joining the project were among the invited guests.
The CoE will indicate new directions of activities to be performed by special services in our region. According to the NATO transformation concept, the CoE is to make a significant contribution to enhance the Alliance capabilities to counteract foreign intelligence activities. To this end, CoE specialists will analyze the experience gained by NATO Member States in their counterintelligence operations. Based on the results of this analysis, the Center will carry out its core task of conducting specialized courses and trainings for NATO personnel in the area of counterintelligence. Furthermore, the CoE will actively participate in the doctrine and concepts development taking into consideration the current and anticipated threats to the Member States from foreign special forces. CoE may also be a platform for the cooperation between NATO and non-Alliance countries.
The NATO CI Centre of Excellence was an initiative of Poland and Slovakia with the participation of Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Slovenia. The main educational and administrative base of the CoE is located in Kraków, however, we have access to the training base which is situated in the Military Training Centre in Lešt, Slovakia.
In September 2015 in the HQs of NATO Allied Command Transformation in Norfolk, USA, the agreement about the establishment of the CoE in Kraków was signed. On 22nd February 2017 after the fulfillment of all criteria defined by the NATO Military Committee, the Centre was accredited as the 24th NATO Centre of Excellence.
NATO CI CoE in Kraków is the only NATO CoE which deals with counterintelligence matters. Due to the geopolitical location of Poland and Slovakia, the establishment of this type of institution in our countries is of particular importance.
Lt Gen. Ján Balciar
Chief of Military Intelligence
Piotr Bączek
Chief of Military Counterintelligence Service

Film "Ściśle tajne. Rzecz o wojskowych służbach specjalnych"

Film opowiada o okolicznościach powstania Służby Kontrwywiadu Wojskowego w 2006 r. - po likwidacji postkomunistycznych Wojskowych Służb Informacyjnych - zadaniach wykonywanych przez SKW w kraju i za granicą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Siłom Zbrojnym RP, a także o codziennej służbie funkcjonariuszy i żołnierzy. Wypowiadający się w filmie eksperci podkreślają wagę reformy, która doprowadziła do odbudowy skutecznych służb specjalnych, wskazując jednocześnie jak istotne jest, by ci, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej kierowali się uczciwością, sumiennością i dobrem Ojczyzny oraz jej obywateli. Film prezentuje unikalne materiały wideo zrealizowane podczas operacji kontrwywiadowczych i antyterrorystycznych przeprowadzonych przez SKW.
Płyta DVD z filmem "Ściśle tajne" została dołączona do najnowszego wydania miesięcznika Polska Zbrojna (nr 8, sierpień 2017 r.).
News
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.