Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Komunikat

w sprawie oddalenia skargi Fundacji Panoptykon

W dniu 19 maja 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w całości skargę Fundacji Panoptykon skierowaną przeciwko Szefowi SKW dotyczącą niewykonywania przez Szefa SKW prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. jak również zobowiązał Fundację do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa opłaty od skargi.
Według WSA chronologia zdarzeń jednoznacznie wskazuje, że Szefowi SKW nie można zarzucić niewykonania prawomocnego wyroku.
Sąd stwierdził bowiem, że orzeczenie WSA z dnia 16 czerwca 2014 r. zostało dostarczone SKW dopiero w dniu 9 stycznia 2017 r. Ponadto w grudniu 2016 r. Szef SKW wydał decyzję stanowiącą odpowiedź na wcześniej złożony przez Fundację Panoptykon wniosek o dostęp do informacji publicznej. Tym samym niezasadny był zarzut Fundacji, że Szef SKW nie wykonuje wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność.
Gabinet Szefa
Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Komunikat

Oficerowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego we współdziałaniu z funkcjonariuszami Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania, w ramach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, polegających na rozpoznaniu i rozpracowaniu procederu wypełniającego znamiona korupcyjne realizowanego przez zorganizowaną grupę przestępczą funkcjonującą w strukturach Sił Zbrojnych RP, zgromadzili materiał dowodowy, dający podstawę wszczęcia śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podjęte śledztwo dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych lub osobistych związanych z powoływaniem do Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej lub za przeniesienie na wyższe stanowisko. Przy wsparciu koordynacyjnym oficerów Inspektoratu SKW w Poznaniu, agenci CBA z Delegatury w Poznaniu, wspólnie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, zatrzymali dwóch oficerów: pułkownika pełniącego służbę w warszawskim Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownika – komendanta Wojskowej Komedy Uzupełnień w Koninie oraz starszego chorążego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dodatkowo przeszukano miejsca ich zamieszkania i pobytu, a także pomieszczenia służbowe. Zatrzymani usłyszeli w poznańskiej prokuraturze do spraw wojskowych zarzuty związane z płatną protekcją.
Gabinet Szefa
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.